Missie en visie

1. Een beeld van een organisatie

WAD is een centrum voor wereldkunst, cultuuruitwisseling en educatie.

WAD is gestart in april 1999 en intussen uitgegroeid tot een in de regio welbekende en gewaardeerde ontmoetingsplaats voor velen die in wereldkunst en cultuur zijn geïnteresseerd en daarover meer willen weten.

1.1 Doel
Het doel van de organisatie is diverse cultuurgroepen en hun kunstenaars in Nederland en daar buiten bij elkaar te brengen en om bezoekers de cultuurrijkdommen van over de hele wereld te laten ervaren.
De Stichting wil het doel bereiken doormiddel van het inrichten van tentoonstellingen en een kennisatelier en vooral door het organiseren van educatieve evenementen.
le
1.2 Missie
WAD wil doormiddel van het presenteren van wereldkunst culturele grenzen overbruggen en daarmee begrip voor de diversiteit van culturen kweken en een respectvolle omgang tussen mensen bevorderen.

1.3 Motivatie
Wereldkunst daagt uit kennis te maken met een andere wereld, met andere ideeën en opvattingen. Wereldkunst van ver en dichtbij geeft kleur aan de samenleving. Deze kunst verschaft inzicht in de diversiteit van culturen en heeft daarmee belangrijke toegevoegde waarde voor de samenleving. Kunst kan bijdragen aan een beter begrip en acceptatie van die diversiteit. Kunst vervult een belangrijke ambassadeursfunctie voor het uitdragen van de maatschappelijke boodschap zoals die is weergegeven in de missie. WAD wil bijdragen aan een verdraagzame samenleving.
Educatie via kunst en cultuur is daarbij vooral voor jongeren uiterst belangrijk.

2. Het artistieke beleid

2.1 Cultuurparticipatie
De culturele diversiteit in onze samenleving is nog slechts beperkt zichtbaar in het culturele aanbod.Het stimuleren van de participatie van culturele minderheden in dat aanbod is voor WAD een belangrijke drijfveer, uitgaande van meerwaarde van de multiculturele aspecten in een mondiaal gerichte samenleving.WAD spitst, al vanaf haar oprichting, haar artistieke beleid hierop toe. Enerzijds wil zij een schouwplaats creëren voor cultuurdragers en kunstenaars van alle culturen, anderzijds wil zij door een laagdrempelig beleid (o.a. via aangepaste programmering, geen entreegelden en educatieve activiteiten) de toegankelijkheid ervan vergroten.. Participatie van vooral de jongeren en de culturele minderheidsgroepen is van belang om zo de confrontatie met elkaar's cultuur aan te kunnen gaan en tolerantie te bevorderen.

2.2 Kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk criterium bij de selectie van kunst en kunstenaars. Kunstenaars zijn opinievormend en trendsettend.
Toetsing van de kwaliteit geschiedt door de directeur/conservator. Deze vindt daarbij vaak ondersteuning van deskundigheid van buiten. Het bijzondere van materiaalgebruik, het talent,het vakmanschap en de kunstzin van de kunstenaar moeten spreken in het werk.
De inschakeling van gastconservatoren resulteert in een grote diversiteit in de aard van de presentaties en is vaak ook een kwalitatieve impuls.
Ook in de educatieve activiteiten streeft WAD kwaliteit en originaliteit na.

2.3 Programmering
Uitgangspunt van de programmering is steeds, dat cultuurgebieden over de wereld verspreid worden gekozen op basis van de volgende programmeringcriteria:

 1. de verschillende delen van de wereld komen regelmatig aan bod;
 2. de culturele groepen, die in Nederland voorkomen, worden afwisselend gepresenteerd;
 3. actuele ontwikkelingen worden, waar mogelijk, in de programmering opgenomen.

Alle tentoonstellingen staan onder supervisie van de directeur. Deze is betrokken bij de research en de inrichting van een tentoonstelling. Soms kiest Wad voor de inschakeling van een gastconservator afhankelijk van het thema en/of de actualiteit. De uiteindelijke regie en verantwoordelijkheid berusten altijd bij het bestuur van WAD

3. Het educatieve beleid

3.1 Educatieve activiteiten
De educatieve activiteiten richten zich op jong en oud en zijn vrijwel altijd gelieerd aan een tentoonstelling, meestal die in eigen huis, soms ook aan die van een samenwerkend museum. WAD ziet het als haar taak een beleving te maken van het "naar kunst kijken"; door kunst teaanschouwen kan men de confrontatie aan gaan met de wereld erachter. De educatieve activiteiten zijn gericht op het stimuleren van emotionele en creatieve betrokkenheid van de bezoekers.Voor de diverse doelgroepen leidt dat tot op maat gesneden projecten gekenmerkt door zelfwerkzaamheid: actieve beleving en inspiratie opdoen.

Getuige de positieve en enthousiaste reacties werkt de zorgvuldig gekozen aanpak. Jongeren herinneren zich na jaren nog wat zij bij WAD hebben gedaan en op welke unieke locatie bepaalde kunstwerken werden gepresenteerd. De keuze van de thema's met steeds weer nieuwe kunstwerken en een originele opdracht is voor jongeren zeer aantrekkelijk. Het onderwijsveld geeft als oordeel: vernieuwend, verrassend en compleet. Omdat geen enkele organisatie in de regio waarbinnen WAD actief is, een programma op de bovengenoemde wijze brengt geeft WAD prioriteit aan de continuïteit daarvan.

3.2 Ontwikkeling
De directeur wordt in de opzet, ontwikkeling en uitvoering van de educatieve projecten bijgestaan door professionele docenten en vrijwilligers. De grote vraag naar deze activiteiten vanuit diverse kringen, vooral scholen in het kader van het vak CKV ( culturele en kunstzinnige vorming ), vereist voldoende capaciteit en financiële ondersteuning.
Ook musea in de regio en landelijke organisaties voor multiculturele groepen doen voor hun activiteiten steeds meer een beroep op WAD om educatieve ondersteuning te geven.

4. Kernactiviteiten

De hoofdactiviteiten van WAD zijn het samenstellen en presenteren van tentoonstellingen en het organiseren van educatieve evenementen. De te organiseren activiteiten moeten de visie van WAD op de relatie tussen beeldende kunst en culturele diversiteit onderstrepen.

4.1 Tentoonstellingen
Voor het tentoonstellingenbeleid gaat WAD uit van de in punt 2.3 geformuleerde programmeringcriteria. Dit leidt tot minstens 3 tentoonstellingen per jaar, die nationaal en internationaal interessant en educatief zijn en bovendien spraakmakend. De duur van de tentoonstellingen is 2 tot 4 maanden, afhankelijk van een op vraag georiënteerde benadering van sponsoren en specifieke groepen. Thema's als emancipatie, vrijheid, sport, water e.d. zijn reeds aan de orde gekomen. WAD kan in de nabije toekomst binnen de multiculturele context ook maatschappelijke thema's als leiderschap, wereldreligies en kunst en Tecniek uitwerken. Voor de programmering wordt verwezen naar de website: www. worldartdelft.nl

4.2 Evenementen
In het kader van kennisoverdracht en educatie zal WAD rond thematische tentoonstellingen evenementen organiseren. Hierbij wordt gedacht aan presentaties en educatieve activiteiten als: Seminars, Workshops, Lezingen, Demonstraties, Bijeenkomsten met dichters en vertellers, Interactieve kinderprogramma's, Muziekuitvoeringen.

4.3 Educatieve Projecten
De Stichting vindt dat kennis en begrip van kunst en cultuur al op jonge leeftijd moet worden aangeboden en op een voor de jeugd toegankelijke manier.
WAD combineert tentoonstellingsactiviteiten gelijktijdig en direct met doelgroep gerichte educatie. Dit gebeurt binnen een samenhangend traject :

Cognitief: kennisactiverende lesbrieven (gedrukt en gedigitaliseerd) voor docenten waarin alle benodigde informatie over het onderwerp van het educatieve project te vinden is;
receptief: de leerlingen en hun leerkrachten krijgen een rondleiding door de tentoonstelling (inclusief een vragenformulier over de getoonde kunst );
actief: de leerlingen maken in het atelier van WAD elk een eigen kunstwerk, geïnspireerd op de opdracht, de beelden en het thema van de tentoonstelling. Het concept "horen, zien en zelf doen" werkt.

4.4 Zomerscholen
Gedurende de zomermaanden leent het terrein zich uitstekend voor avontuurlijke buitenactiviteiten voor jongeren zowel als voor kunstenaars:

 • onder professionele begeleiding bouwen en inrichten (met eenvoudige middelen) van een huis/boerderij, een vluchtelingenkamp door vmb-ers met AMA's;
 • of deelnemen aan een overlevingsproject;
 • workshop voor kunstenaars.

4.5 Culturele opdrachten
WAD kan op grond van expertise en kennis van kunst van verre, bijdragen leveren aan externe opdrachtgevers. Samenwerking en uitwisseling met andere instellingen is mogelijk.

5. Publiek

Zonder artistieke concessies te doen, wil WAD zich nadrukkelijk richten op een breed publiek: jong en oud en van diverse etniciteit. Een bezoek aan "een paradijsje in de polder" bij Delft is voor een iedereen een "geest"verruimende ervaring. In de afgelopen jaren hebben tienduizenden uit de regio en van daarbuiten een bezoek gebracht aan de tentoonstellingen en deel genomen aan de activiteiten van WAD.

5.1 Schoolse groepen
WAD heeft sinds haar oprichting een specialisme ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (22.000 deelnemers over de periode 1999 - 2005) en wil dat in de toekomst verder uitbouwen in samenspraak met de scholen. De activiteiten voor groepen jongeren vinden veelal plaats binnen schooltijd, maar soms ook in de vakanties.
De beoogde leeftijdsgroep is vanaf de bovenbouw primair onderwijs (groepen 6 t/m 8) tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, als mede het kunstonderwijs en het speciaal onderwijs voor geestelijk en lichamelijk minder begaafden.

5.2 Studenten
Gelet op het internationale karakter van de opleidingen in Delft (met name TU Delft), Rijswijk, Den Haag en Rotterdam kunnen de contacten met WAD voor de studenten informatief en inspirerend zijn. Het doel is om zich te richten op faculteiten met een grote gemêleerde groep studenten en waar goede internationale contacten worden onderhouden.

5.3 Jongeren en volwassenen (individueel en groepsgewijs)
Hier richt WAD zich op jongeren en volwassenen die zich via een centrum voor kunstzinnige vorming of een buurtcentrum bezighouden met "zogenaamde" amateurkunst of (re)creatieve kunstuitingen. Terwijl ook individuen uit alle bevolkingsgroepen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van cultuurparticipatie en de faciliteiten die WAD biedt.

5.4 Kunstenaars
Kunstenaars kunnen bij WAD workshops geven aan andere kunstenaars of (gevorderde) amateurs. Tijdens seminars werken kunstenaars internationaal samen of afzonderlijk aan projecten in de galerie of de beeldentuin. Voor kunstenaars uit het buitenland (Artists in Exile) heeft WAD al enkele malen zeer praktisch informatieve seminars verzorgd, waarbij ook wederzijdse inspiratie en hulp gestimuleerd is. Dit blijft ook in de komende jaren van groot belang.

5.5 Culturele minderheidsgroepen
De diversiteit van de huidige bevolking in Nederland is voor WAD een uitdaging telkens weer leden van de culturele minderheidsgroepen actief te betrekken bij de projecten zoals bij het Marokko project waar Nederlandse Marokkanen hun eigen gemaakte hapjes presenteren bij de opening en Marokkaanse vrouwen samen met Nederlandse vrouwen een discussiebank maken.

6. Locatie

WAD heeft haar thuisbasis in Art Centre Delft, dat ligt tussen Delft en Rotterdam in het recreatiegebied Midden-Delfland. Het gebouw vormt een aantrekkelijk punt in een landelijk gebied. WAD beschikt daar over een grote tentoonstellingsruimte en een aparte ruimte voor de educatieve projecten. Die worden met kantoorruimte en facilitaire voorzieningen ingehuurd. Rondom het gebouw ligt de beeldentuin van het Art Center en een polder/weidegebied. Beide organisaties zijn zelfstandig. Overeenkomsten voor huur van ruimten en inhuren van deskundigheden worden schriftelijk vastgelegd.
De confrontatie van kunst van verre in het Hollandse polderlandschap ondersteunt de missie in hoge mate. De omgevingskwaliteit versterkt de uitstraling van tentoonstellingen en stimuleert de educatieve projecten.

7. Externe contacten

WAD wil goede contacten onderhouden met haar relaties. Hiervoor wordt thans een marketing en communicatieplan opgezet, waarin specifieke aandacht voor iedere doelgroep wordt uitgewerkt.

7.1 Netwerk en relatiebeheer
WAD kent momenteel diverse netwerken:

 1. mensen en organisaties die voor WAD van zakelijke betekenis zijn;
 2. mensen en organisatie die in de artistieke en culturele samenwerking van belang zijn;
 3. de Vrienden van WAD, een belangrijke supportersgroep van ongeveer 1000 personen en organisaties;
 4. bezoekers en (aspirant) kunstkopers.
 5. een groeiend aantal prominenten en hoogwaardigheidsbekleders, zij die een tentoonstelling officieel hebben geopend of die WAD in belangrijke mate financieel hebben ondersteund. Het betreft: ambassadeurs, ministers, staatssecretarissen, de Commissaris van de Koningin, de burgemeester, wethouders en directeuren of voorzitters van fondsen. Voor elke officiële opening van een tentoonstelling worden de leden van de netwerken uitgenodigd.

7.2 Samenwerkingsverbanden
Prioriteit heeft een Delfts partnership ter versterking van de culturele en educatieve infrastructuurvoor Delft en regio. WAD streeft naar de bundeling van krachten, know how en beschikbare financiën. Vergroting van het netwerk en de naambekendheid van WAD is mede een voorname drijfveer. Er zijn afspraken met de gemeente Delft, de directie van de gemeentelijke musea in Delft en de Vrije Akademie (Delft).
WAD streeft ernaar de vormen van samenwerking te intensiveren.

Plannen binnen het scenario voor samenwerking moeten door WAD voor Delft nader worden uitgewerkt:

 1. Gemeente Delft: ten behoeve van gemeentelijk beleid
  • artistieke en educatieve invulling van niet-westerse beeldende kunst;
  • ontwikkeling (blijvende) infrastructuur binnen een cultureel divers beleid;
  • cultuurparticipatie van een allochtoon publiek en allochtone kunstenaars;
  • stimuleringsprogramma's voor kunsteducatie voor de scholen in Delft;
 2. Gemeentelijke musea, met name Museum Nusantara, voor de educatieve invulling van tentoonstellingen;
 3. Vrije Akademie: educatieve projecten in het onderwijs.

Bovendien zal ook buiten Delft naar samenwerking worden gestreefd. Er zijn contacten met het Wereldmuseum Rotterdam, de SKVR en het Ned. Architectuur Instituut te Rotterdam, en het Rijksmuseum voor Volkenkunde (Leiden), en ook met sociaal culturele instellingen in omliggende gemeenten, o.a. Ipse, zorg- en dienstverlenende organisatie.

Waar mogelijk zal WAD initiatieven nemen tot internationale samenwerking.

7.3 Omgevingsonderzoek
Het is noodzakelijk te weten wat er in de omgeving op het werkgebied van WAD gebeurt en met welke partijen en organisaties samenwerking verrijkend kan zijn. Een overzicht daarvan is te vinden in: "Omgevingsonderzoek" dat regelmatig zal moeten worden geactualiseerd.

7.4 Overheden
Te onderscheiden zijn drie overheden: Rijk, Provincie en Gemeente.
Met de Rijksoverheid zijn er contacten voor projectsubsidies en representatie bij een opening van tentoonstellingen. Het betreft diverse ministeries afhankelijk van de thematiek van de tentoonstellingen. Blijvende aandacht voor die relatie is van wezenlijk belang voor WAD en haar doelstellingen.
De provincie Zuid Holland is een potentiële subsidiegever. De provincie subsidieert echter slechts indien de gemeente (in gelijke mate) participeert.
Dat impliceert vooral dat de relatie met de gemeente Delft zeer intensieve aandacht vraagt. Contractuele overeenkomsten met de gemeente voor de diensten die WAD aan de gemeenschap levert en/of structurele subsidies door de gemeente te verstrekken, zijn voor het voortbestaan van WAD van groot belang.
Met de gemeente Delft bestaat al op artistiek en educatief gebied een relatie, welke moet worden onderhouden en uitgebreid.

7.5 Fondsen
Als Stichting is WAD tot op heden voor het belangrijkste deel afhankelijk van subsidies van Fondsen die zich richten op cultuur: VSB fonds, Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Doen en Cultuurfonds BNG. Afhankelijk van het thema en de educatieve activiteit kan WAD ook een beroep doen op specifieke fondsen als Mondriaan Stichting, Stichting Haëlla, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, Nijland Stichting en andere.
Fonds 1818 heeft tijdelijk een structurele rol gespeeld bij de eerste jaren van WAD. Nu wil dit fonds, net als de andere fondsen, het liefst van tijd tot tijd projectsubsidies beschikbaar stellen.

7.6 Bedrijfsleven
Het verdient aanbeveling aandacht te geven aan de goede contacten met bedrijven in de regio.Hoewel voor het bedrijfsleven sportsponsoring het meest aantrekkelijk lijkt te zijn, wil WAD toch duidelijk zien te maken dat:

 1. een kennismaking met kunst en cultuur van verre kan leiden tot inspiratie bij eigen handelen en een nieuwe kijk op het eigen product;
 2. zij ondersteuning kan bieden bij het uitdragen van het (inter)nationale beleid van een bedrijf;
 3. het verkrijgen van sponsorship voor haar onontbeerlijk is. Het bedrijfsleven kan een eigen motivatie hebben om met WAD in zee te gaan.

8 Marketing en Communicatie
WAD werkt aan de ontwikkeling van een marketingplan waarin een communicatieplan onderdeel zal zijn. WAD wil haar beleid en strategie ten aanzien van doelgroepenbenadering en ontwikkeling van product/marktcombinaties formuleren in dat marketing- en communicatieplan.

8.1 Bezoekers en deelnemers
Kern van dat marketingbeleid blijft dat de belanghebbenden (de kunstenaars, de bezoekers,de deelnemers aan de educatie en de subsidiegevers en sponsors) centraal staan. Duidelijk moet zijn dat WAD een toegevoegde waarde heeft.

Voor WAD zijn effectieve communicatiemiddelen:

 • aankondiging en uitnodigingen voor de tentoonstellingen, opvallend door design en uitvoering ;
 • aansprekende posters voor verspreiding in stad en regio en in Kunst- en cultuur instellingen.;
 • nieuwsbrieven per e-mail voor de vrienden van WAD;
 • een actuele en in het oog springende website;
 • een betrouwbaar netwerk van (kunst)journalisten die zorgen voor artikelen in regionale pers en in kunst- en multiculturele tijdschriften.

8.2 Pers en media
De contacten met de pers en de media zijn onderdeel van het communicatiebeleid. Deze contacten zijn de middelen bij uitstek om met publiek en relaties te communiceren en om promotionele acties op te zetten.

WAD onderhoudt goede contacten met:

 1. de regionale geschreven pers; incidenteel met de landelijke pers;
 2. regionale en landelijke omroepen;
 3. een regionaal fotopersbureau;
 4. sommige magazines, die een landelijke en internationale multiculturele doelgroep hebben; Ondanks regelmatige informatieverstrekking aan landelijke dagbladen (op naam aan journalisten beeldende kunst) zijn de contacten nog niet optimaal. WAD zal hieraan voortdurende en persoonlijke aandacht moeten besteden.
9. Financiering

Voor al haar activiteiten is WAD in belangrijke mate afhankelijk van de financiële ondersteuning door Overheden en fondsen, sponsorbijdragen en donaties.
In het kader van de vernieuwde opzet van de jaarplanning neemt het bestuur pas een beslissing over het doorgaan van een project als er toezeggingen binnen zijn voor toereikende financiering ervan. Dat kan dan ook leiden tot aanpassing van het programma van het betreffende project. Door een beroep te doen op diverse betrokkenen om gratis mee te werken aan de realisering van de projecten, streeft WAD ernaar geplande projecten hoe dan ook uit te voeren zonder concessies te moeten doen aan de kwaliteit ervan.
Financiële verplichtingen worden niet aangegaan dan alleen met toestemming van het bestuur.

9.1 Projectsubsidies
Vrijwel het gehele bedrag dat thans beschikbaar wordt gesteld door subsidiegevers/sponsoren moet worden aangemerkt als projectsubsidie. Om die subsidies binnen te krijgen moeten vaak uitgebreide subsidieaanvragen worden opgesteld. Bovendien moeten de projecten voldoen aan stringente voorwaarden door subsidiegevers gesteld. Die verschillen bovendien voor de diverse fondsen nogal eens van elkaar. Dat vraagt veel inspanning en tijd. Het kan ook een beperking zijn voor het aantal jaarlijks uit te voeren projecten.
Voor het vinden van sponsoren richt WAD zich op:

 1. analyse van de uitgangspunten van subsidiegevers;
 2. het samenstellen van sponsorpakketten (gericht op onderdelen van het project);
 3. de planning;
 4. de werving en contractering;
 5. evaluatiesessies.

Bij sponsoring is altijd sprake van een tegenprestatie. Daarom wil WAD zich voortdurend bewust zijn van de exposure voor sponsoren, waaronder imago bevestigen en verbeteren, relatiebeheer, free publicity, corporate spirit (interne cultuuromslag), win-win situatie.

9.2 Structurele subsidies
Om een solide basis te hebben voor de voortgang van het werk ter verwezenlijking van de doelstellingen is verwerven van structurele subsidie een must en de moeilijkste opgave. Als non-profit organisatie heeft WAD via eerder genoemde fondsen steeds subsidies verworven als projectsubsidies. Fondswerving op structurele basis dient nu als strategisch instrument te worden ingezet ter verbreding van het financiële draagvlak, ten behoeve van de continuïteit, maar ook om wille van meer handelingsvrijheid bij nieuwe projecten. Er moet geïnvesteerd worden in deskundigheidsbevordering, in beleidsontwikkeling en in campagnes. De systematiek van fundraising moet de organisatie zich eigen maken, evenals de wervingstechnieken.

9.3 Overige inkomsten
Veel van het werk ten behoeve van de activiteiten wordt gedragen en uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers. Die inzet, in geld omgezet, betekent een aanzienlijke bijdrage "uit eigen middelen" in de exploitatie en de uitvoeringskosten van de projecten. Andere eigen middelen komen uit de bijdragen van "Stichting Vrienden van WAD".

10 Interne Organisatie
`WAD heeft een stichtingsbestuur bestaande uit drie leden en een werkorganisatie die belast is met beleidsontwikkeling en de uitvoerende taken. Het ontwikkelen van een professionele werkorganisatie is een gezamenlijke inspanning.

10.1 Het bestuur
De bestuursleden werken als vrijwilliger voor de Stichting naast een reguliere functie in het bedrijfsleven. Zij zijn niet bezoldigd door en ontvangen geen onkostenvergoeding van de Stichting.Het Bestuur is als volgt samengesteld:

ir K.M. van der Laan, voorzitter
drs E.H. Bruinsma, penningmeester
J. Sittrop, secretaris
H. Busink, lid
drs Y.P. Elzerman-van Dongen, lid
ir T.S.M. de Haan, lid

10.2 De werkorganisatie
De werkorganisatie bestaat uit vrijwilligers en wordt geleid door een directeur, bijgestaan door bureau- en projectmedewerkers. Op ad-hoc basis worden specialistische en professionele capaciteit ingehuurd.
De formatie is als volgt samengesteld:

 • Mevrouw Paula G.M. Kouwenhoven, directeur/conservator; verantwoordelijk voor ontwerp en uitvoering van projectplannen en andere activiteiten, leiding geven aan het bureau en onderhouden van externe contacten;
 • 2 vrijwilligers op parttime basis als de bureaumedewerker;
 • een vrijwilliger ter ondersteuning van de directeur ten behoeve van de beleidsontwikkeling en assistentie bij de jaarplanning;
 • 3 vrijwilligers voor de ontwikkeling van de educatieve activiteiten;
 • 18 vrijwilligers die optreden als gastheer/gastvrouw bij tentoonstellingen;
 • professionals, wisselend in aantal, die de lessen verzorgen binnen de educatieve context van de projecten.

10.3 De werkwijze
Het Bestuur stelt zich als eerste doel de professionaliteit van de organisatie te optimaliseren. Daartoe is een Bestuursreglement opgesteld, goedgekeurd bij bestuursbesluit van 15 september 2004.

Het is gebaseerd op;

 1. de bestaande Statuten van de Stichting, notarieel vastgesteld op 27 juli 2000 en
 2. de uitgangspunten van "Cultural Governance".

  WAD streeft een ruime jaarplanning na van minimaal anderhalf jaar vooruit op basis van de ideeën over projectmatig werken, vastgelegd in een beleidsdocumenten:
  Projecten Draaiboek, aangevuld met de "format"Projectopzet en model Project subsidie aanvraag. Voor werknemers, stagiaires en vrijwilligers streven we naar heldere functiebeschrijvingen en (indien van toepassing) arbeidsovereenkomsten.

  Als uitvloeisel van de wens professionaliteit te bevorderen, besteedt het bestuur veel aandacht aan het versterken van de werkorganisatie.

  Incidenteel kan ook deskundigheid worden ingezet op het gebied van projectbegroting, subsidieaanvraag en strategie.
  Om deskundigheid bij de opzet van tentoonstellingen te optimaliseren kan de directeur ook een gastconservator uitnodigen.

  Het Bestuur streeft ernaar te functioneren als "Bestuur op afstand", als een Raad van Toezicht.De werkorganisatie moet daartoe verder worden vormgegeven. Het bestuur zoekt naar oplossingen om dat ook financieel zo snel mogelijk te realiseren.
  De leden van het bestuur blijven in deze fase wisselend nauw betrokken bij de planning en de managementtaken van de directie.